Sinh Hoạt‎ > ‎Tin Tức‎ > ‎

CHƯƠNG TRÌNH HỌP BHDM THIỆN HOA

posted Sep 29, 2011, 9:00 AM by Miền Thiện Hoa
CHƯƠNG TRÌNH HỌP BHDM THIỆN HOA
(Chuẫn bị Đại Hội Htr. Miền Kỳ IV)

qua hệ thống viễn liên

Thứ bảy- 8:00 PM 01/10/2011
Điện Thoại: 218.548.1485
Conference ID: 2404318256#

Nghi Thức

Niệm Danh Hiệu Đức Bổn Sư 3 lần

Nghị Sự

II.

1. Sơ kết và phân nhiệm công tác chuẫn bị Đại Hội (40 phút )
- Thư mời / Thư Cung Thỉnh Chư Tôn Đức
- Danh Sách Htr. ghi danh tham dự Đại Hội
- Chương trình Đại Hội
- Lễ Khai Mạc
- Pháp Thoại của Chư Tôn Đức trong Lễ Khai Mạc
- MC cho Lễ Khai Mạc / Phát Nguyện TBHD / Bế Mạc
- Văn nghệ chào mừng Đại Hội.

2. Nội dung và Thể Lệ Đại Hội / Đề Án Phật Sự ( 40 phút )
- Vấn đề đại biểu chính thức - Ủy nhiệm thư
- Vấn đề teleconference trong các Khoáng Đại
- Chuẫn bị báo cáo Phật Sự của BHDM trong nhiệm kỳ qua.
- Dự thảo trước Đề Án Phật Sự của Tân BHDM.
- Các Báo Cáo & Tham Luận của các Đơn Vị GĐPT trong miền.

3. Đúc kết Trại Huyền Trang 4
- Vài lời chia xẻ và nhận xét chung (5 phút )
- Bài vở Luận Khóa / Kết Khóa HT4 (15 phút )

III. Linh

Tinh

Hồi Hướng
Comments